Nawigacja
Strona główna

O STRAŻY
Historia
Kalendarium
Zarząd
Ważne daty
Patron
Jak Cie widzą?
Pierwsze Przepisy
Galeria

RÓŻNE
Pliki
Forum
Linki
Kontakt

Dodaj Link
Historia
Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
05-300 Mińsk Mazowiecki Janów, ul Strażacka 5

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie powstała w Sierpniu 1931 roku.

Powołano ją na zebraniu wiejskim. Potrzebą powołania

OSP był brak w tej części gminy jednostki pożarniczej, a lata miydzywojenne obfitowały w liczne pożary ze względu na specyficzną zabudowę wsi. Celem działania jednostki OSP w Janowie było, więc gaszenie pożarów oraz niesienie pomocy ludziom w czasie klęsk żywiołowych. Stan liczebny jednostki wynosił 28 strażaków, w tym 18 z nich to strażacy czynni, a 10 to strażacy popierający. Pierwsze zebranie wyłoniono Zarząd w skład, którego weszli:

1. Galiński Lucjan - prezes
2. Szymończyk Stanisław - naczelnik
3. Kopczyński Ludwik - sekretarz
4. Kopczyński Bronisław - skarbnik
5. Gańko Władysław - gospodarz

Pierwszym zadaniem jednostki OSP Janów było pozyskiwanie sprzętu do celu gaśniczych a także szkolenie bojowe jej członków.
Podjęte działania zaowocowały zakupem w 1932 roku samochodu ciężarowego od osoby prywatnej. środki finansowe pochodziły z organizowanych imprez i składek ludności. Kolejnym wyzwaniem było dostosowanie samochodu do celów gaśniczych. Zadania tego, w byłym majątku Janów, podjeli się pan Sobasza Stanisław, Witowski Stanisław i Fiutkowski Wacław, którym czynnie pomagali członkowie OSP.
Zakup samochodu i jego przystosowanie dla potrzeb jednostki ogniowej było w owym czasie wydarzeniem bez precedensu, bowiem zdecydowana większość jednostek OSP jeździła do pożarów wozami konnymi.
Na początku roku 1933 przystąpiono do budowy garażu na sprzęt pożarniczy. Materiały budowlane na budowę darowali członkowie OSP. Były to kloce sosnowe, piasek, żwir i inne. Inicjatorem budowy i wykonawcą garażu był prezes OSP dh. Andrzej Kopczyński.
Plac pod budowę przekazała pani Ceglińska właścicielka majątku w Janowie. Wraz z placem przekazała na budowę także 12 szt. sosen. Prace niefachowe wykonano czynem społecznym, co przyspieszyło zakończenie budowy.
Wybudowany garaż został oddany do użytku już wiosną 1934 roku. W tym też roku został jednostce ufundowany sztandar. Został on wyświęcony wraz ze sprzętem strażackim - samochodem Ford noszący nazwę "HUSARZ" i motopompą.

W uroczystości tej uczestniczył starosta powiatowy Jan Gadomski, który swą funkcje pełnił od 15-07-1929 do 30-06-1936 roku.
Sztandar jednostki przetrwał lata okupacji niemieckiej i jest na stanie jednostki do dnia dzisiejszego.
W 1934 roku stan członków czynnych wzrósł do 23. Była to już duża grupa ludzi. Mogła ona podejmował różne działania, w tym szkolenie bojowe członków czynnych jednostki w zakresie walki z pożarami i aktywnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Taki stan rzeczy trwał do 1939 roku i pierwszych lat okupacji.
W czasie okupacji straż w Janowie czynnie uczestniczyła we wszelkich akcjach w tym w pożarniczych.
Mimo zawieruchy wojennej w 1943 roku janowscy druhowie na placu ofiarowanym przez Szymańskiego Władysława wybudowali pierwszą remizą. Materiały budowlane typu barakowego przekazane zostały przez władze niemieckie a robociznę wykonano w czynie społecznym.
W roku 1944 wspaniała remiza zostaje przez uciekającego okupanta niemieckiego spalona.
Po ustaniu wojenne zawieruchy, w 1945 roku janowscy ochotnicy przystępują do budowy drugiej remizy strażackiej. Na ten cel zakupiony zostaje barak poniemiecki, który po rozebraniu i przewiezieniu na miejsce budowy, wiosną 1946 roku, zostaje zestawiony na placu byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Ta drewniana remiza strażacka służyła do 1953 roku.
W 1947 r. druhowie z Janowa podejmuję heroiczną decyzją - samochód strażacki marki ''Ford'' przekazują Jednostce Wojskowej Eskadra Dębliniak w zamian za przystosowanie dwóch pomieszczeń w remizie na sale szkolne dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
W 1950 r. po trwającej trzy lata zbiórce środków finansowych, od Władysława Szymańskiego zostaje zakupiony drugi w swej historii samochód ciężarowy marki Stayer. Samochód odkryty dobrze służy do przewozu sprzętu strażackiego podczas akcji gaśniczych. Zakupiony samochód nie jest nowy, pojawiają się poważne kłopoty z zakupem części zamiennych, dlatego w 1955 r Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przekazuje dodatkowo janowskiej jednostce samochód jako środek zastępczy do transportu sprzętu ppoż. do akcji ratowniczo - gaśniczych.
Mijają kolejna cztery lata i wysłużony samochód, w 1959 r., przez Komendę Głównej Straży Pożarnych w Warszawie zostaje zastąpiony samochodem pożarniczym marki Lublin, który w póżniejszym terminie zostaje przekazany do OSP w Królewcu.
Samochód marki Lublin był samochodem odkrytym, w szoferce jechali tylko kierowca i dowódca, pozostali strażacy jechali na tz ''balkonie''. W lato było przyjemnie ale jesienią czy zimą, choć nie należało to do przyjemności, nie zdarzyło się, aby drużyna nie wyjechała na akcją.
Tak więc kolejnym samochodem jaki otrzymała jednostka był samochód Żuk a następnie Star 25. Ten ostatni został przekazany jednostce przez Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim. Samochód Star 25 był dobrze przechodzonym wozem, z tych względów wymagał nakładu dużych środków finansowych dla poprawy jego niezawodności.
Wiosną 1998 r., po powrocie z akcji w Jędrzejowie, gmina Jakubów, kiedy to przy zmianie biegów skrzynia biegów zagłuszała dźwięk syreny alarmowe zamontowanej na samochodzie, druhowie z Janowa na Walnym zebraniu podejmują decyzją o pozyskaniu lub zakupie samochodu.
W czerwcu 1998 r. OSP Janów zakupuje samochód pożarniczy marki Mercedes LF 408C, GBAM, który ma beczkę, autopompę i motopompę. Jednorazowo na akcję może jechać 9-cio osobowa drużyna.
Ten typowy wóz pożarniczy zakupiono za własne fundusze w wysokości 36 tys. zł i za dotację Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim w wysokości 12 tys. zł.
Poprawiło to znacznie gotowość i mobilność jednostki do akcji pożarniczych. Samochód ten służy niezawodnie jednostce do dnia dzisiejszego.

Wcześniej już wspomniałem, że wybudowana w 1946 drewniana remiza służyła do 1953 roku. W tym to roku zostaje rozpoczęta budowa trzeciej remizy, na planie litery L budowane są dwa garaże, sala widowiskowa i cztery pomieszczenia gospodarcze. Ten dom strażaka służy nie tylko strażakom ale wszystkim mieszkańcom Janowa. Dwa pomieszczenia są siedzibą klubu ''RUCH''.
Dom strażaka, jak wcześniej bywało, był budowany czynem społecznym przy niewielkim wsparciu finansowym państwa na placu byłego PGR. Ogólny koszt budowy wyniósł wówczas 747 tys. złotych z czego dotacja państwa wyniosła 170 tys. zł. a wkład społeczny miejscowego społeczeństwa i straży pożarnej 577 tys. zł.
Mieszkańcy Janowa i druhowie OSP po raz kolejny dowiedli swej aktywności.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii jednostki OSP jest zorganizowanie w 1959 roku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dokonał tego ówczesny Naczelnika OSP dh. Kopczyńskiego Feliksa.
Założona przez dh. Kopczyńskiego drużyna, w skład, której weszli uczniowie z klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej w Janowie została przez niego przygotowana do wystąpienia na Zjeździe Powiatowych Straży Pożarnych w Mińsku Mazowieckim. W nagrodę za to Zarząd Powiatowy Związku OSP ufundował 10 szt. dresów i książki. Nagroda została wręczona na apelu szkolnym przez Prezesa Zarządu Powiatowego dh. Henryka Karolaka. Organizator M.D.P. dh. Kopczyński Feliks otrzymał w nagrody 2 książki z wpisem ''Za owocną pracę w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej i organizację drużyny młodzieżowej Naczelnikowi Kopczyńskiemu Feliksowi ofiaruje Zarząd Powiatowy Związku OSP w Mińsku Mazowieckim''
Skład MDP:
1. Kaczmarek Jerzy
2. Kopczyński Józef
3. Kozyra Kazimierz
4. Kulma Jerzy
5. Przedlacki Roman
6. Szubiński Marian
7. Szubiński Edward
8. Szymański Waldemar
9. Wąsowski Mieczysław

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie to dobrze wyszkolona jednostka. Od wielu lat czynnie uczestniczy w zawodach sportowo pożarniczych odnosząc znaczące sukcesy.
Na zawodach Miejsko-Gminnych w Mińsku Mazowieckim w 1999 roku drużyna sportowa zajeła II miejsce, w 2000 roku I miejsce, w 2001 roku II miejsce. W 1999 roku uczestniczyła a 2001 roku uzyskała prawo udziału w zawodach sportowo pożarniczych na szczeblu powiatowym.(....)

Mamy dobrych sportowców, mamy wspaniałych druhów. W roku 2001 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, za zasługi dla Jednostki jednogłośnie podejmuje uchwałę o uznaniu dh. Feliksa Kopczyńskiego Honorowym Naczelnikiem OSP Janów.
Zaszczytem dla Jednostki jest, że uchwałą o przyznaniu tytułu Honorowego Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mińsku Mazowieckim podjęto Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze MG ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim.
Na wniosek członków OSP Janów 12-06-2005 r. kapituła. OP ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, za zasługi na polu służby pożarniczej, dh. Feliksowi Kopczyńskiemu przyznaje statuetkę ''Florian 2005'' z Nr 1.
Dh. Feliks Kopczyński odszedł na wieczna wartę 8 sierpnia 2006 r.

Pod znakiem 70 - lecia, 12 sierpnia 2001 r., jednostka OSP Janów uroczyście obchodzi swój jubileusz. Na uroczystości przybyły delegacje z pocztami sztandarowymi Jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki: OSP Brzóze, OSP Królewiec, OSP Stara Niedziałka, OSP Stojadła, OSP Mińsk Mazowiecki, OSP Zamienie.
Wśród zacnych gości powitano:
dh. Jerzego Kamińskiego członka Zarządu WZOZP RP, brygadiera Andrzeja Belkiewicza Komendanta PPSP w Mińsku Mazowieckim, ks. Andrzeja Gereja Proboszcza parafii pw. św. Antoniego z Padwy, dh. Jerzego Jaworskiego członka Zarządu PZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, dh. Antoniego Jana Tarczyńskiego Prezesa Zarządu MG ZOSP RP w Mińsku Mazowiecki i Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, dh. Piotra Stosio Komendanta MG ZOSP RP w Mińsku Mazowieckim, Sylwestra Dąbrowskiego z-cą Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,
dh. Jerzego Wierzbickiego Dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Antoniego Tyszki w Janowie, Danutę Miraszewską Dyrektora ZSRol. w Janowie, delegacją druhów strażaków z Litwy z miasta święciany w osobach przełożonego stacji strażackiej Vygantasa Gurksnysa z małżonką, Ceslavasa Jutelisa i Rimantasa Semenasa.
Szczególne miejsce na jubileuszu zajęli sponsorzy:
Z. Przybysz Prezes GS''SCh'' w Misku Mazowieckim, K. Nalewka Przeze SKR w Mińsku Mazowieckim, E. Regulski Prezes Zarządu "Messa" Sp. z o.o. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Mieni, B. i J. Bielawscy właściciele sklepu spożywczego w Janowie, R. Szopa właściciel Gospodarstwa Rolnego w Janowie.
Uroczystości podzielone zostały na trzy części:
pierwsza to uroczysta msza święta, druga - uroczysty apel,
trzecia - uroczysty poczęstunek.
Tańce trwały do półnych godzin.
Decyzją Prezydium ZG ZOSP w Warszawie sztandar jednostki został odznaczony brązowym medalem ''Za zasługi dla pożarnictwa''.
Dziś w jednym szeregu stoją ojcowie i synowie. Dziś, gdy ojcowie są uhonorowani medalami, ich synowie otrzymają odznaki ''Strażak Wzorowy''.
Dziś jednostka ma 75 lat, ale średnia wieku Janowskiego strażaka to 35 lat.

Wierni hasłu 'Bogu na chwałę ludziom na ratunek i pożytek' jesteśmy obecni w kościele oraz na świętach i uroczystościach świeckich.
Na trwałe, w kalendarz działalność druhów z Janowa, wpisana jest ich obecność z wartą przy Grobie Pańskim w parafi pw. św. Antoniego z Padwy w Ignacowie. Tę zaszczytną wartę wystawiamy wspólnie z druhami jednostki OSP w Jędrzejowie Nowym, gmina Jakubów. Uczestniczymy jako jednostka w procesjach, jak również czynnie uczestniczymy w pikniku parafilnym 'Antonalia'.
Na trwałe zawiązała się nasza współpraca ze Szkołą Podstawową im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie. Czynny był nasz udział w rozpoczęciu budowy tej szkoły, nie zabrakło nas przy jej otwarciu, nadania imienia, wręczenia sztandaru, nie braknie nas na szkolnym pikniku 'Tyszkonalia'( .....)

Opracował: dh. Stanisław Smater
Przyjaciele Strony

Losowe Zdjęcie
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoRejestracja

Zapomniałes hasła?
SPAM STOP!!!